Ultrasonografi Sertifikasyon Yönetmelik Önerisi

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARI İÇİN

ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ

28.3.2007

1- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının Ultrasonografi muayene ve uygulamalarını

yapabilmeleri ve belgeleyebilmeleri için üç grup ultrasonografi sertifikasyon programı

mevcuttur.

A) TEMEL OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASI: Temel obstetrik ve

jinekolojik ultrasonografik muayene ve inceleme yapabilmeye yönelik yeterliliği kapsar. Bu

sertifika ile yapılacak obstetrik ve jinekolojik ultrasonografik muayene ve incelemelerdeki

minimumları komisyon belirler ve günün gereklerine göre değiştirir. Temel Obstetrik ve

Jinekolojik ultrasonografik muayenede ana amaç, normal anatomi ve gelişimin ortaya konulmasıdır.

Standart muayene kriterleri ya da morfolojisine uymayan bulguların varlığında, ileri ultrasonografik

tetkiklerin yapılmasına olanak sağlanmalıdır. Temel Obstetrik ultrasonografi muayenesinde fetal

anomali ya da patolojilerin tanısının her zaman konulması beklenmemelidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından kullanılacak olan bu belge ilgili uzmanlık

alanındaki tanı ve tedavilerde ultrasonografi kullanımı için gereklidir. Aşağıda belirlenen asgari

teorik ve pratik eğitimin alınması, ultrasonografik muayene uygulamaları ve arşivleme işlemlerinin

yerine getirilmesi gereklidir. Ultrasonografi kullanımı, muayenenin ana parçasıdır. Anatomi,

fizyoloji ve patolojinin ultrasonografiye yansımaları teorik olarak bilinmelidir. Ultrasonografi

muayenesi yapılan hastalara ait veriler daha önceden minimum kriterleri komisyonca belirlenmiş ve

yayınlanmış olan (yönerge ile belirlenen) muayene formuna yazılarak belgelenir ve arşiv halinde

bulundurulur. Muayene olan her hastanın barkodu veya adres ve telefon bilgileri, muayene bulguları

ile birlikte ultrasonografi resmine eklenmelidir. Başvuru sahibi, ultrasonografik muayenenin kendisi

tarafından yapıldığını belgelemek koşulu ile, en az 150 obstetrik ve en az 100 jinekolojik muayene

bulgusunu, tek tek gerekli hasta bilgileri ile birlikte belgelemelidir. Komisyon tarafından

kredilendirilen en az 2 Ultrasonografi kursuna katılmış olunmalıdır. Yapılan başvuru komisyon

tarafından incelenir ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır. Ultrasonografi alanında eğitim kriterlerini

komisyon ayrıca bir yönerge (EKLİ YÖNERGE) ile belirler. Temel Obstetrik ve Jinekolojik

Ultrasonografi Sertifikasyonuna Kadın-Doğum uzmanları dışında Aile Hekimi ve Pratisyen Hekim

de katılabilir. Ancak bu eğitime katılan hekimler, Ultrasonografi muayenelerini bir Kadın-Doğum

Uzmanına bağlı olarak ve bir ekip çalışması çerçevesinde yapabilirler. Kendi başlarına muayene

raporu yazamazlar, ancak iç yazışmalarda sorumlu Kadın-Doğum Uzmanının müşterek imzası ile

yazabilirler.

B) PERİNATAL ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASI ve İLERİ JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ

SERTİFİKASI: İleri düzey Obstetrik ve/veya Jinekolojik Ultrasonografi kullanım yetkinliğini ifade

eder.

• PERİNATAL ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASI: Detaylı fetal ultrasonografik muayene ve

inceleme yapabilmeye, perinatal tanı ve tedavi yapabilmeye yönelik yeterliliği kapsar ve bu

hizmetlerin verildiği yerlere Perinatal Tıp Merkezi (Bu merkezler, ilgili yönetmelik ya da

yönerge çerçevesinde çalışırlar) olarak adlandırılır. Bu sertifika, yüksek standartlarda fetal

ultrasonografi muayenesi yapabilme sorumluluğu yükler. Eğitim hastanelerinde ya da

Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında ileri tanı ve tedavi uygulayan merkezlerdeki

ultrasonografi sorumlusunun en az sahip olması gereken sertifikadır. Başvurmak için en az 5

yıllık Temel Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Sertifikası sahibi olunmalıdır.

Ultrasonografi alanında eğitim kriterlerini komisyon ayrıca bir yönerge (EKLİ YÖNERGE)

ile belirler. Perinatal Ultrasonografi Sertifikası eğitimi toplam iki yıl süreli olup,

komisyonca kabul edilen Perinatoloji Eğitim Merkezlerinde geniş obstetrik ve perinatoloji

uygulama sürecini kapsamalıdır. Multidisipliner yaklaşım sunulabilmek amacı ile Tıbbi

Genetik, Moleküler Genetik, Pediatrik Kardiyoloji, Pediatrik Cerrahi, Perinatal Patoloji v.b.

imkanlara sahip ve bünyesinde Eğitici Sertifikasına sahip eğitici olan ve Üniversite ya da

Bakanlık Eğitim Hastanesinde Perinatoloji Bilim Dalı/Ünitesi olarak hizmet veren Perinatal

Tıp Merkezleri Perinatoloji Eğitim Merkezi olarak hizmet verirler.

• İLERİ JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ SERTİFİKASI: Bu konuda eğitim, Eğitim

Kurumlarının Ultrasonografi Birimlerinde 6 ay süre ile yapılır. Eğitim, bünyesinde Eğitici

Sertifikasına sahip eğitici olan ve Jinekolojik Endokrinoloji Bilim Dalı/Ünitesi (Tüp Bebek

Ünitesi) ve Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı/Ünitesi olan üniversite ya da bakanlık eğitim

hastanelerindeki Kadın-Doğum Ultrasonografi Birimlerince verilir.

• Her yılın Ocak ayında, yukarıdaki özelliklere sahip ilgili Eğitim Merkezi tarafından o yıl

boyunca kaç kişilik sertifikasyon programı yapılacağı bakanlığa bildirilir. Bir yıl içinde en

fazla 2 kişi eğitilir. Komisyona yapılan başvurulara göre ilgili eğitim merkezlerine kursyer

adaylar komisyon tarafından belirlenerek bakanlıkça bildirilir. Sürenin tamamlanmasını

takiben adaylar detayları ekli yönergede açıklanan sınav aşamasından geçmelidirler Eğitim

bitiminde ilgili eğitim programını belgeleyen dosya ile bakanlığa başvuru sonucu,

Komisyon onayını takiben sertifika verilir.

• Bu sınavlarda da başarısız olan kursiyer, komisyonunca belirlenecek başka bir eğitim

merkezinde yeniden 6 aylık bir eğitime tabi tutulur. Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda

da başarısız bulunan kursiyerler 2 yıl süre ile aynı eğitime başvuramazlar.

• Fetal Ekokardiyografi uygulamaları için en az Perinatal Ultrasonogrfai Sertifikası sahibi

olunmalıdır ve bu konuda komisyonca kabul edilen bir Fetal Ekokardiografi eğitimi almış

olmalıdır.

• Ultrasonografi sertifikası alanlar her 5 yılda bir, yönetmelik uyarınca vize işlemleri

yaptırmak zorundadır:

o Temel Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Sertifikası olanlar, son 5 yılda ultrason

konusunda en az 3 adet kongre ya da kursa katılmış olmalı ve Komisyon tarafından

kredilendirilmiş ultrasonografi toplantılardan en az 30 sürekli eğitim kredisi almış

olmalıdır.

o Perinatal Ultrasonografi Sertifikası ve/veya İleri Jinekolojik Ultrasonografi

Sertifikası olanlar, son 5 yılda ultrason konusunda en az 5 adet kongre ya da kursa

katılmış olmalı, son 5 yılda kendisi tarafından tanısı koyulan en az 100 fetal anomali

ve /veya 100 jinekolojik patolojiye ait belgelendirmeyi yapmalı ve Komisyon

tarafından kredilendirilmiş ultrasonografi toplantılardan en az 60 sürekli eğitim

kredisi almış olmalı ve ayrıca son 5 yıl içinde ultrason konusunda en az 3 adet

hakemli dergide yayınlanmış çalışma ya da makalesi olmalıdır.

Vizelerini yaptırmayanların sertifikaları kendiliğinden geçersiz sayılır

C) EĞİTİCİ SERTİFİKASI: Perinatal Ultrasonografi Sertifikası ve/veya İleri Jinekolojik

Ultrasonografi Sertifikası yanı sıra bu alanlarda eğitici ve araştırıcı olmayı da kapsayan bir

akademik bir düzeyi tanımlar. Aday en az 5 yıllık Perinatal Ultrasonografi Sertifikası/İleri

Jinekolojik Ultrasonografi Sertifikası sahibi olmalı ve en az 5 yıl süre ile eğitim merkezlerinde

(Üniversite ve Bakanlık Eğitim Hastaneleri), üniversite hastanelerinde Doçent/Profesör ya da

Bakanlık Eğitim hastanelerinde aynı ünvana sahip şef olarak çalışmış olmalıdır. Kadın Hastalıkları

ve Doğum alanında ultrasonografi eğitimi, seminer, kurs ve kongre gibi faaliyetleri düzenleme

deneyimine sahip olanlara verilir. Eğiticiliğin yanı sıra engin hasta başı deneyimi ve akademik

düzey gerektirir. Aday olan kişi, 3 eğiticinin ortak yazılı tavsiyesi ile aday gösterilebilir. Kişi,

invazif obstetrik ve/veya jinekolojik ultrasonografi girişimlerle prenatal tanı ve tedavide üst düzey

bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmalıdır. Çalıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinin

ultrasonografi bölümünde, Obstetrik ve Jinekolojik olarak (ya da bunlardan birinde) yılda en az

1000’er ultrasonografik incelemenin yapıldığı belgelenmelidir. En az 5 ayrı türde olmak üzere 200

adet obstetrik (CVS, amniyosentez, kordosentez, redüksiyon, aspirasyon, drenaj, transfüzyon vb.)

ve/veya 100 adet jinekolojik (folikül ve kist aspirasyonu, biyopsi, vb.) girişimsel ultrasonografi

yapmış olmalı ve ayrıntıları ile belgelemelidir. Başvuru sahibi güncel arşiv ve istatistik düzenine

sahip bir bölümde çalışıyor olmalıdır. Obstetrik ve/veya Jinekolojik ultrasonografi ile ilgili olarak

(uzmanlık döneminde), ulusal Türk Tıp Dizinine dahil dergilerde en az 10 adet, uluslararası hakemli

dergilerde en az 5 adet (2’si SCI, SCI-Expanded dergide) yayınlanmış çalışma ya da makalesi

olmalıdır. Yayınlarının listesi komisyon tarafından yeterli bulunmalıdır. Ultrasonografi konusunda

en az 1 kongre ve en az 1 kurs düzenlenmesinde yer almış ve en az 5 kez bu kurslarda aktif

konuşmacı olarak görev almış olmalıdır. Komisyon üyelerinin en az 2/3 oyunu almalıdır.

2- Her eğitim hastanesinde, Kadın-Doğum alanında Temel Obstetrik ve Jinekolojik

Ultrasonografi eğitimi veren bir ünite kurulması gereklidir (eğitim ve hizmet birimi). Bu

birimin sorumlusu Perinatal Ultrasonografi Sertifikası/İleri Jinekolojik Ultrasonografi

Sertifikası sahibi olmalıdır. Obstetrik Ultrasonografi eğitimini Perinatal Ultrasonografi

Sertifikası olan eğitimci ve Jinekolojik Ultrasonografi eğitiminden İleri Jinekolojik

Ultrasonografi Sertifikası olan eğitimci sorumludur.

3- Uzmanlık eğitiminde olan asistanlara bu yönetmelik uyarınca gereken eğitim verilmek

zorundadır. Asistanlar yönetmelik uyarınca gerekenleri belgelendirmek ve Temel Obstetrik

ve Jinekolojik Ultrasonografi programına girmek zorundadırlar.

4- EĞİTİM HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ULTRASONOGRAFİ

MERKEZLERİ

Fiziki Şartlar:

- En az 20 m2 ayrı bir bölüm halinde hasta muayene odası ve muayene odasına bitişik en az

16 m2 sekreterya ve arşiv odası.

- Renkli Doppler özellikleri olan ultrasonografi cihazı

- Buzdolabı ve derin dondurucu

- Kesintisiz güç kaynağı

- Muayene odasında bilgisayar donanımı, internet bağlantısı

- Hasta ve diğer merkezlerle iletişim için telefon

Personel Durumu:

- Merkez Sorumlu ve yardımcısı

- En az 1 adet ebe/hemşire

- En az 1 adet sekreter

5- Ultrasonografi Sertifikasyon Komisyonu: Sağlık Bakanlığı AÇS-AP Genel Müdürü, Sağlık

Eğitimi Hizmetleri Genel Müdürü, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Eğitici

Sertifikasına sahip 3 üye, Türk Perinatoloji Derneği tarafından belirlenen Eğitici

Sertifikasına sahip 3 üye, Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneğince belirlenen Eğitici

Sertifikasına sahip 3 üye, Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından

belirlenen Eğitici Sertifikasına sahip 3 üye, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından

belirlenen Eğitici Sertifikasına sahip 3 üye tarafından olmak üzere 17 üyeden oluşur.

Komisyon başkanı üyeler tarafından seçilir ve 2 yıl görev yapar. Komisyon salt çoğunluk ile

toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon kararı ile uygun görülen sertifikalar,

Komisyon Başkanı imzası ile düzenlenir. Oluşan Komisyon kararları ise Komisyon Başkanı

imzası ile karar altına alınır ve müsteşar onayını takiben işlerlik kazanır.

6-Yönetmeliğin yayımını takip eden bir yıllık sürenin sonunda Ultrasonografi Sertifikası

olmadan ultrasonografi kullananlar hakkında gerekli işlem bakanlık tarafından yürütülür.

7-Bu yönetmelik Kadın Hastalıkları Doğum uzmanlarının ultrasonografi kullanım kurallarını

belirler ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu yönetmelik ile ilgili başvurular,

Ultrasonografi Komisyon Başkanlığı nezdinde Sağlık Bakanlığına yapılır ve işlemler

komisyon tarafından yürütülür ve sekreterya görevini Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü

yürütür.

8-GEÇİCİ MADDE: İlk Komisyon Eğitici Sertifikası almaya haiz adaylar arasından oluşturulur. Bu

yönetmeliğin yayınlanmasından önce Kadın-Doğum uzmanlık eğitimini tamamlayanlar yayım

tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapabilirler. Yapılan başvuru komisyon tarafından incelenir

ve en geç 3 ay içinde karara bağlanır.

• Temel Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Sertifikasyonu için başvuranlarda;

ultrasonografik muayenenin kendisi tarafından yapıldığını belgelemek koşulu ile, en az 150

obstetrik (10 resimli) ve en az 100 (10 resimli) jinekolojik muayene bulgusunu, tek tek

gerekli hasta bilgileri ile birlikte belgelemelidir. Günün ihtiyaçlarına göre sertifikasyonun

komisyon tarafından belirlenecek ve kredilendirilmiş en az bir Ultrasonografi kursuna

katılmış olunmalıdır.

Tanısı bizzat başvuru sahibi tarafından konulmuş olan ve ilgili hastanın bilgileri ile muayene

bulguları ve ultrasonografi resminin yer aldığı,

• Perinatal Ultrasonografi Sertifikasyonu için 100 fetal anomali tanısı, en az 3 ayrı türde

olmak üzere 200 adet obstetrik (CVS, amniyosentez, kordosentez, redüksiyon, aspirasyon,

drenaj, transfüzyon vb.) girişimsel ultrasonografi yapmış olmalı ve ayrıntıları ile

belgelemelidir. En az 5 yıl süre ile Perinatoloji Bilim Dalı/Perinatoloji Ünitesi olan

üniversite ya da bakanlık eğitim hastanelerinde calismış olma şartı aranır ve ayrıca son 5 yıl

içinde ultrason konusunda en az 3 adet hakemli dergide yayınlanmış çalışma ya da makalesi

olmalıdır.

• İleri Jinekolojik Ultrasonografi Sertifikasyonu için en az 50 jinekolojik patolojiye ait

belgenin yer aldığı dosya ile başvurulmalıdır. En az 100 adet jinekolojik (folikül ve kist

aspirasyonu, biyopsi, vb.) girişimsel ultrasonografi yapmış olmalı ve ayrıntıları ile

belgelemelidir. Başvuru sahibi ultrason konusunda ulusal ya da uluslararası en az 5 adet

kongre ya da kursa katılmış olmalı ve sertifika ile belgelendirmiş olmalıdır. Ayrıca hakemli

dergilerde en az 3 adet Kadın Hastalıkları ve Doğum ultrasonografisi ile ilişkili yayınlanmış

(1’si index medicus veya SCI, SCI-Expanded’de) makalesi olmalıdır. En az 5 yıl süre ile

Jinekolojik Endokrinoloji Bilim Dalı/Ünitesi (Tüp Bebek Ünitesi) ve Jinekolojik Onkoloji

Bilim Dalı/Ünitesi olan üniversite ya da bakanlık eğitim hastanelerinde calismış olma şartı

aranır.

• Eğitici Sertifikası için; çalıştığı Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinin ultrasonografi

bölümünde, her iki branşta (ya da bunlardan birinde) yılda en az 1000’er ultrasonografik

incelemenin yapıldığı belgelenmelidir. En az 5 ayrı türde olmak üzere 200 adet obstetrik

(CVS, amniyosentez, kordosentez, redüksiyon, aspirasyon, drenaj, transfüzyon vb.) ve/veya

100 adet jinekolojik (folikül ve kist aspirasyonu, biyopsi, vb.) girişimsel ultrasonografi

yapmış olmalı ve ayrıntıları ile belgelenmelidir. Başvuru sahibi güncel arşiv ve istatistik

düzenine sahip bir bölümde çalışıyor olmalıdır. Obstetrik ve/veya Jinekolojik ultrasonografi

ile ilgili olarak (uzmanlık döneminde), hakemli dergilerde en az 10 adet (2’si index medicus

veya SCI, SCI-Expanded’de) yayınlanmış çalışma ya da makalesi olmalıdır. Yayınlarının

listesi komisyon tarafından yeterli bulunmalıdır. Ultrasonografi konusunda en az 1 kongre

ve en az bir kurs düzenlenmesinde yer almış ve en az 5 kez bu kurslarda aktif konuşmacı

olarak görev almış olmalıdır. En az 5 yıl süre ile Perinatoloji Bilim Dalı/Perinatoloji

Ünitesinde ve/veya Jinekolojik Endokrinoloji Bilim Dalı/Ünitesi (Tüp bebek Ünitesi) ve

Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı/Ünitesi olan üniversite ya da bakanlık eğitim

hastanelerinde), üniversite hastanelerinde Doçent/Profesör ya da Bakanlık Eğitim

hastanelerinde aynı ünvana sahip şefler arasından basvurular kabul edilir. Komisyon

üyelerinin en az 2/3 oyunu almalıdır.

Bizden Haberler
E-Posta Listesi

Sizde e-posta listemize üye olarak güncel haberleri ve duyuruları edinebilirsiniz

Copyright 2014 ® by Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Powered by TuruncuCMS