Tüzük

OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY)

 

Madde 1 - DERNEĞİN ADI:

"Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği " ve dernek merkezi İstanbul’dur, şubesi yoktur.

Madde 2 - AMACI: a) Yönetim Kurulu kararı ile diğer yerlerde ultrasonografi ile ilgili konularda her türlü tesis, tıbbi merkez açmak, bunların fonksiyonlarını devam ettirmek, malzeme ve personel temin etmek, bu konuda aynı amaca hizmet eden ticari kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Doğum ve Kadın Hastalıkları ile ilgili halk sağlığını koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde bulunmak, fakir hastalara giyecek, ilaç, malzeme ve kan yardımları sağlamak, diğer sosyal yardımlarda bulunmak, yerli ve yabancı ilmi temaslar temin etmek, yerli ve yabancı neşriyatın takip edilmesi, yurtiçi-dışı bilimsel-sosyal olaylarda ve mesleki konularda temsil etmek, kitap ve dergi gibi ilmi yayınların yapılması, kütüphaneler tesis edilmesi, kongreler-konferanslar-seminerler hazırlamak ve finanse etmek.

c) Doğum ve Kadın Hastalıkları dalında ultrasonografide olmak üzere; doktor, hemşire, ebe, sonografistlerin bilgi ve görgülerini arttırmak için yabancı ülkelerde bilgi-görgü alışverişini sağlamak.

Madde 3 - GAYRİMENKUL TASARRUF SELAHİYETNAMESİ:

Dernek, 2908 sayılı yasanın 6.cı maddesine göre gayrimenkul tasarruf eder.

Madde 4 - ÜYELİK: A) Kurucu üyeler: Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları ile meslekleri; ikametgah adresleri ve tabiiyetleri bu tüzüğün sonunda yazılıdır.

B) Asil üyeler: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunanlar kişisel başvuruları sonrası yönetim kurulu kararı ile asli üye olabilirler. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul veya red kararına itiraz edilemez.

C) Şeref üyeleri: Derneğe hizmeti geçmiş ve büyük yararı olmuş olan şahıslar, yönetim kurulu tarafından teklif ve genel kurul tarafından onaylanarak seçilir.

D) Fahri Üyelik: Yabancı bilim adamları, Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi konusunda çalışmalar yapan kişilerden oluşur. Genel kurulda oy hakları yoktur.

Madde 5 - ÜYELİK HAKLARI:

Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 6 - DERNEKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA:

Her üye dilediği zaman dernekten ayrılma hakkına sahiptir. Bir üye derneğe üye olabilme vasıflarını kaybettiği takdirde yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır. Üyeler arasında ittifak ve tesanütü bozucu hareketlerde bulunanlar ya da derneğin ilkelerine aykırı hareketi bulunanlar Haysiyet Divanı kararı ile dernekten çıkarılırlar. Bu karara genel kurul nezdinde itiraz olunabilir.

Madde 7-DERNEĞİN TUTMAKLA MÜKELLEF OLDUĞU DEFTERLER 1-Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2-Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3- Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

4- Envanter defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. Bu maddede sayıları defterin noterden tasdikli olması zorunludur.

5- Alındı belgesi kayıt defteri.

Madde 8 - DERNEĞİN ORGANLARI: Genel Kurul, Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu, Ultrasonografi Eğitim Komisyonundan ibarettir. Lüzum halinde Danışma Kurulu teklifi ve yönetim kurulu kararı ile araştırma, eğitim ve yayın gibi derneğin gayesiyle ilgili işlemlerin daha iyi gerçekleşebilmesi için komisyonlar teşkil olunabilir.

Madde 9 - GENEL KURUL:

Derneğe kayıtlı bulunan ve aidatını ödemiş bulunan asli üyelerden oluşur.

Madde 10 - GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Dernek tüzüğünde belirli olan zamanlarda olağan olmak üzere her iki yılda bir Nisan veya Ekim ayında (Derneğin o yıl içinde yapacağı kongre ya da kursa göre düzenlenmek üzere) yönetim kurulununbelirleyeceği yer, tarih ve zamanda gerçekleşir. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Madde 11 - GENEL KURULUN TOPLANTI EKSERİYETİ: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan, veya e-posta, veya SMS (kısa mesaj) veya dernek WEB’inden, veya doğrudan posta ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında bir haftadan az zaman olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, katılan üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurullarını oluşturacak üye sayısının toplamından az olamaz. Dernek üyelerinin toplanmasında zorluk olduğu hallerde, genel kurul tüzükte belirtilen toplanma aylarının hemen öncesi ya da sonrasındaki ayda yapılacak olan kongre, kurs, çalıştay gibi toplantıları esnasında da yapılabilir, ancak bu durum ilgili merciin iznine tabidir.

Madde 12 - ÜYELERİN SEÇME-SEÇİLME OY KULLANMA HAKKI VE USULÜ:

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanır. Genel kurul kararları toplantıda mevcut üye çoğunluğu ile alınır. Seçilmek için genel kurula bizzat katılma şartı yoktur, dernek üyesi olmakyeterlidir.

Madde 13 - KONGRE BAŞKANLIK DİVANI:

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 11. maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum birtutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantınınertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde 14- GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konunun gündeme alınması zorunludur.

Madde 15- GENEL KURULUN KARAR VERECEĞİ KONULAR: a) Tüzük tadili b) Yönetim Kurulufaaliyet raporunun ve denetleme raporlarının tetkiki ve ibrası c) Danışma Kurulunun onayı ile genel kurul öncesi belirlenen yönetim kurulu üyelik adayları arasından yeni yönetim kurulunun seçilmesi

d) Denetleme kurulunun seçimi

e) Bütçenin tasdiki,

f) Derneğin feshi ve gündeme alınan konuları karara bağlamak

Madde 16- DANIŞMA KURULU:

Oniki kişiden oluşur. Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinden oluşan 12 üye Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir. Danışma Kuruluna Dernek Başkanı başkanlık eder ve senede en az 1 defa toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu aday adaylığı konusunda istekleri belirler. Eğer Yönetim Kurulu asil ve yedeküye sayısından fazla aday adayları varsa, bunlardan 11’ini belirler ve yönetim kurulu üyelik adayı olarak Genel Kurulun onayına sunar.

Danışma kurulu kararları en az 7 oyla alınır. Danışma Kurulu Yönetim Kuruluna danışmanlık eder ve derneğin bilimsel politikalarını belirler, yönetim kuruluna önerir. Derneğin bilimsel kongre organizasyon komite başkan adaylarını ve kongre tekliflerini inceler ve önerilerini yönetim kuruluna sunar. Çalışma grubu kurulmasına ve çalışmalarını yönlendirmeye özen gösterir.

Madde 17-YÖNETİM KURULU:

Geçen Dönem Başkanı, 7 kişilik Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından iki sene için ve oy sırasına göre 6 asil, 5 yedek olmak üzere, Danışına Kurulu onayı ile belirlenen ve Danışma Kurulu tarafından genel kurula sunulan adaylar arasından gizli oyla seçilerek teşekkül eder. Asil üyelikten boşalacak yere oy sırasına göre en çok oy almış olanlar, reylerinin eşitliği halinde ise kura ile üye seçilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri aynı zamanda Danışma Kurulu doğal üyeleridir.

Madde 18-YÖNETİM KURULU İŞ BÖLÜMÜ:

Yönetim kuruluna seçilen asil üyelerin, seçilme tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde toplanarakaralarından bir başkan, bir genel sekreter, bir muhasip seçerler. Yine bu toplantıda yönetim kurulunun mutad toplantılarının tarih (senede 3'ten az olmamak kaydı ile) yer ve saatleri belirlenir. Toplantılarda gündem maddelerinin belirler ve danışma kurulu önerilerinin karara bağlar.

Madde 19: YÖNETİM KURULU TOPLANTI EKSERİYETİ:

Yönetim kurulu tam üye sayısının bir fazlası ile toplanır, kararlarını ekseriyetle verir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf ekseriyet sağlamış olur.

Madde 20- İMZA YETKİ ŞEKLI: Derneğe ait her türlü evrak, yönetim kurulu başkanı veya bulunmadığı hallerde genel sekreter tarafından imzalanır.

Madde 21- HAYSİYET DİVANI TEŞEKKÜL TARZI VE GÖREVLERİ: Haysiyet divanı, derneğin eski başkanlarından teşekkül eder. Kararlar en az 3 üyenin katıldığı

toplantılarda oyçokluğu ile alınır. Haysiyet Divanı, gerekirse derneğin organları arasında koordinasyonu sağlar, tüzüğün 6. maddesine göre üyelerin dernekten çıkarılmasına karar verir.

Madde 22- DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

Denetleme kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurul tarafından seçilir. Bu kurul,denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarınıbir rapor halinde yönetim ve genel kurula sunar.

Madde 23- ULTRASONOGRAFİ EĞİTİM KOMİSYONU:

Genel Kurul tarafından seçilen 10 kişiden oluşur. Derneğin kongre bilimsel programının oluşturulması, eğitim kurs ve toplantılarının düzenlenmesi, kitap-dergi-CD benzeri yayın organlarının çıkartılması ve uygulama kriterleri konusunda çalışmalar yapar ve yönetim kurulunun onayı ile faaliyete geçirir.

Madde 24-AİDAT:

Üyelik aidatı yıllık 1 TL.dir.

Madde 25- DERNEĞİN GELİRLERİ:

l. Üye aidatı 2. Derneklere yapılan yardımlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans, kongre, kurs gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4. Nakdi veya ayni bağışlar ve yardımlardan oluşur.

Madde 26-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: Tüzük değişikliği genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün onayı ile değişir.

Madde 27- DERNEĞİN TASFİYESİ: Derneğin tasfiyesinin nereye ve nasıl yapılacağı, genel kurul kararı doğrultusunda yapılır. Bunun gerçekleştirilemediği hallerde Derneğin mal varlığı Perinatal Tıp Vakfına devredilir.

Madde 28- İÇ DENETİM: derneğin iç denetim dernekler kanunu ve dernek tüzüğü amaçlarına uygun olacak tarzda Denetleme kurulu tarafından yapılır.

Madde 29 - Dernek tüzüğü ancak genel kurul tarafından değiştirilebilir.